ผลการค้นหา


เว็บไซต์

Image

PSU Phuket
www.phuket.psu.ac.th
เทศบาลเมืองกะทู้ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอเชิญร่วมกิจกรรม “ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.00 เป็นต้นไป ณ ...

Image

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ...
www.eng.psu.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับ บัณฑิตศึกษา โดยแบ่งเป็นระดับปริญญาโท 11 สาขาวิชา และระดับปริญญาเอก 8 สาขาวิชา
 ...

Image

การรับสมัครเข้าศึกษา - บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
grad.psu.ac.th
บัณฑิตวิทยาลัย .สงขลานครินทร์ กำหนดปฏิทินการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิต ศึกษา ประจำปี 2563 เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้. การรับสมัครประจำปี เริ่มสมัครตั้งแต่วันที่ 15
ธันวาคม ...

Image

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ - ภาค ...
www.eng.psu.ac.th
ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์. งานพัฒนาระบบสารสนเทศ; งานจัดการระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย; งานบริหารโครงการ; งานโสตทัศนูปกรณ์ ...

Image

หลักสูตรที่เปิดสอน - บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
grad.psu.ac.th
แบ่งตามกลุ่มสาขาวิชา. degree field. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ · กลุ่มวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี · กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. แบ่งตามสื่อการสอน. degree instruction.

Image

หน่วย กิจการ นักศึกษา คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย สงขลา นครินทร์
www.medaf.psu.ac.th
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท โรงพยาบาลหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา
 ...

Image

วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
asj.oas.psu.ac.th
วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 3 กันยายน ... วารสารวิทย บริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่มาแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน.

Image

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
www.te.psu.ac.th
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, เรียนปริญญาตรี, เทคโนโลยีสารสนเทศ,วิศวกรรมซอฟต์แวร์ , ภูมิสารสนเทศ ,GIS ปริญญาตรี,e-biz ,ป.โท,ป.โท การจัดการสิ่งแวดล้อม , .อ. ภูเก็ต.

Image

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
www.senate.psu.ac.th
2. คุณคมกริช ชนะศรี ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 3. ทีมงานบริหาร งานบุคคล ทีมงานฝ่ายสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ ม.อ. ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ ...